RSS

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport suceava

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport suceava
Specializări licenţă:
  • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ;
  • KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ.
Specializare masterat:
  • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.

Adresa:
      Universitatii 9 C.P. 720225
      Suceava, Romania
   Telefon:
      +40 230 216147 / 101
      +40 230 522819
      +40 230 522978 /101(ton)
   E-mail:
      Decan: petrugFacultatea de Educatie Fizica si Sport Suceavaeed.usv.ro
      Secretariat:
Luciana Nimigean - lucianaFacultatea de Educatie Fizica si Sport Suceavausv.ro
Irina Gradinaru - irinagFacultatea de Educatie Fizica si Sport Suceavausv.ro
   Pagină E-mailUNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DOMENIUL: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
DURATA: 3 ANI

PROPUNERE

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2010


SPECIALIZĂRI:

-        EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ;

-        KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ.

NumĂrUL de locuri:
Total:  BUGET:   60


            TAXĂ:    175
        
SESIUNEA IULIE 2010

-         Perioada de înscriere  12 –21 IULIE 2010          
-         Probe de concurs               22 IULIE 2010          
-         Afişarea rezultatelor         23 IULIE 2010  
-         Înmatricularea            24-28 IULIE 2010 (fără sîmbătă şi duminică)    

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010

-         Perioada de înscriere   13-17 SEPTEMBRIE 2010         
-         Probe de concurs             18 SEPTEMBRIE 2010           
-         Afişarea rezultatelor       20 SEPTEMBRIE 2010     
-         Înmatricularea           20-24 SEPTEMBRIE 2010(până la ORA  1400)     

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

            Acte necesare la înscriere
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere tip la care  se anexează:
-         diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original (adeverinţa care atestă această calitate pentru promoţia 2010);
-         copie legalizată după diploma de bacalaureat sau adeverinţă în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate. În cazul acesta se va depune şi o copie a legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;
-         foaia matricolă a studiilor liceale în original;
-         certificatul de naştere în copie legalizată;
-         adeverinţă medicală tip - eliberată de medicul de familie, însoţită de rezultatele analizelor medicale: MRF, VDRL şi EKG interpretată de medic cardiolog. Adeverinţa va fi vizată de Cabinetul medical al universităţii cu menţiunea „Apt pentru FEFS”. În cadrul controlului medical se examinează starea de sănătate şi de dezvoltare morfofuncţională a candidaţilor. Vor fi admişi numai candidaţii care prezintă stare de sănătate bună, integritate corporală, dezvoltare fizică în limite normale, care nu au deficienţe de vorbire, auz;
-         4 fotografii tip buletin;
-         chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
-         certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie legalizată;
-         o cerere prin care se solicită înscrierea în documentele de studii şi a numelui dobândit ulterior (prin căsătorie sau prin Hotărâre Judecătorească), unde este cazul;
-         adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
-         diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată;
-         adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion naţional, european, mondial sau olimpic.
SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE NUMAI ACTELE CARE NU PREZINTĂ ŞTERSĂTURI, ADĂUGIRI, MODIFICĂRI ŞI AU NUMELE PERSOANELOR SEMNATARE ŞI ŞTAMPILA UNITĂŢII EMITENTE ÎN CLAR.

TAXA DE ÎNSCRIERE

100 RON


            TAXA DE ÎNMATRICULARE
            150 RON

TAXA DE ŞCOLARIZARE
            2200 RON

- Candidaţii declaraţi admişi cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 200 RON din taxa de şcolarizare;
-     Înmatricularea candidaţilor în sesiunea iulie 2010 se va face la secretariatul facultăţii, imediat după afişarea rezultatelor, după achitarea taxelor.
            Chitanţele de plată vor fi depuse, împreună cu cererea de înmatriculare, la secretariatul facultăţii.
                Locurile finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (fără taxă), care se eliberează din diverse motive, vor putea fi ocupate numai de candidaţii care au achitat taxa de înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediilor.

                        PROBE DE CONCURS
Candidaţii vor opta pentru una din următoarele probe practice:
Nr.
crt.

 

PROBA PRACTICĂ

Pondere din media finală
Probă practică
Ponderea din media anilor de studiu din liceu
1

ATLETISM

70%
30%
2

BASCHET

70%
30%
3

FOTBAL

70%
30%
4

GIMNASTICĂ

70%
30%
5

HANDBAL

70%
30%
6

LUPTE

70%
30%
7

NATAŢIE

70%
30%
8

RUGBY

70%
30%
9

VOLEI

70%
30%
10

TEST MOTRIC

40%
60%
            IMPORTANT!
            Candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani titlul de campion naţional la una din competiţiile organizate de federaţiile de specialitate, într-una din ramurile sportive prevăzute în ofertă – vor primi din oficiu nota maximă (zece) la proba respectivă.
            Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale sau echivalentele acestora, recunoscute de M.E.C.T. beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la buget, la cursurile e două specializări.
            Proba practică nu este eliminatorie.
       În cazul neprezentării, abandonului, renunţării sau descalificării candidatului la proba practică, acesta va fi notat cu 0 (zero) puncte la proba respectivă şi această notă intră în calculul mediei finale.
       Candidatul care întârzie la probă, până la intrarea în concurs a grupei din care face parte (la proba respectivă) va fi considerat absent şi va fi notat cu 0 (zero) puncte.
       Candidaţii declaraţi admişi care nu au achitat taxa de înmatriculare în termenul prevăzut, vor fi consideraţi respinşi şi locurile respective vor fi completate cu următorii candidaţi (în ordinea mediilor).

            FORMULA DE CALCUL A MEDIEI DE ADMITERE

CANDIDAŢILOR CARE PENTRU PROBA PRACTICĂ AU ALES UNA DIN DISCIPLINELE SPORTIVE:
- ATLETISM/ BASCHET/ FOTBAL/ GIMNASTICĂ/ HANDBAL/ LUPTE/ NATAŢIE/ RUGBY /VOLEI

Nota la proba de aptitudini (A) X 0,7 + Media anilor de studiu din liceu (B) X 0,3= M f

CANDIDAŢILOR CARE PENTRU PROBA PRACTICĂ AU ALES TESTUL MOTRIC

Nota la proba de aptitudini (A) X 0,4 + Media anilor de studiu din liceu (B) X 0,6 = M f

unde:
     A = nota la proba practică;
     B = media anilor de studiu din liceu
     Mf = media finală de admitere.

CRITERII DE DEPARTAJARE


Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, se va ţine seama de următoarele criterii de departajare:
1.              nota la proba de aptitudini;
2.              media Bacaluareat;
3.              media la Biologie clasa a XI-a;
4.              media la Educaţie Fizică în liceu;
5.              media la Limba Română în liceu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 comentarii:

ai260488 spunea...

Multumesc, exact de asta aveam nevoie! Cred ca merita sa incercati aici- pariuri sportive live. Acesta este un serviciu foarte bun, asistenta la nivel inalt. Va doresc mult noroc!

Trimiteți un comentariu