RSS

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, MECATRONICA SI MANAGEMENT

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, MECATRONICA SI MANAGEMENTMETODOLOGIA DE ADMITERE 2010

Taxa de înscriere. Taxa de înmatriculare
           Taxa de înscriere în vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere este de 50 lei, indiferent de numărul de domenii de licenţă / programe de masterat la care se înscrie candidatul.
Pot beneficia de scutirea integrală a taxei de înscriere, la cerere, copiii cadrelor didactice, copii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din case de copii ori plasament familial.
Pot beneficia de reducere a taxei de înscriere, la cerere, candidaţii orfani de un părinte, cu ambii părinţi şomeri sau cu alte situaţii speciale.
           Taxa de înmatriculare în anul I50 leiADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

          Art.1  ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  A ABSOLVENŢILOR DE LICEU
Organizarea admiterii

            Admiterea în învăţământul superior se organizează pe domenii de studiu de licenţă.
            Un candidat se poate înscrie la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management la mai multe domenii de studiu.
Domeniile de studii se identifică şi se înscriu în fişa de admitere prin codurile menţionate în prezenta metodologie, prezentate mai jos:

DOMENIU
FORMA DE FINANŢARE
COD

INGINERIE INDUSTRIALĂ
fără taxă
II01
cu taxă
II2X
INGINERIE MECANICĂ
fără taxă
MC03
cu taxă
MC4X
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
fără taxă
MR05
cu taxă
MR6X
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
fără taxă
IM07
cu taxă
IM8X
INGINERIA MEDIULUI
fără taxă
MD09
cu taxă
M10X
·        Candidaţii vor completa OPŢIUNILE în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor (la Opţiunea 1 se va trece domeniul dorit în mod special ş.a.m.d.). Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa coordonatorilor din sala de admitere. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere;
·        Pe Fişa de înscriere se va completa observaţia că, pe lângă medie, ordinea de completare a opţiunilor determină admiterea la un domeniu sau altul.
·        Ulterior înscrierii, OPŢIUNILE NU MAI POT FI MODIFICATE, caz în care candidaţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate fişele de înscriere;
·        Sortarea candidaţilor pe domeniile de studiu se va face prioritar în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, luând în considerare opţiunile făcute (media poate bate opţiunea);
·        Membrii comisiei de admitere au obligaţia să explice procedura de admitere şi să atragă atenţia candidaţilor asupra faptului că necompletarea unui număr suficient de opţiuni, poate conduce la nerepartizarea lor corespunzător mediilor.
·        După înscrieri se vor afişa: lista în ordinea mediilor, cu toţi candidaţii înscrişi, cu precizarea opţiunilor şi listele pe domenii, cu candidaţii admişi.
            Art. 2   Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
            Art. 3   Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.
            Art. 4   Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.C.T.S. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile a 2 specializări.
             Art. 5   Absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi regionale, recunoscute de M.E.C.T.S. sau de Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava precum şi la concursurile internaţionale, altele decât cele menţionate la art. 4, sunt declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget, în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, indiferent de media de admitere obţinută.       

           

Calendarul înscrierilor, probelor de concurs şi a înmatriculării

Art. 6   Admiterea se va organiza în două sesiuni: iulie şi septembrie 2010.

I. Sesiunea IULIE 2010
Perioada de înscriere12 - 21 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)             
Afişare rezultate: 21 - 23 iulie 2010
Perioada de înmatriculare: 22 – 28 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)

II. Sesiunea SEPTEMBRIE 2010
Perioada de înscriere13 - 17 septembrie 2010               
Afişare rezultate: 17 - 20 septembrie 2010
Perioada de înmatriculare: 20 – 24 septembrie 2010               

      După afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de înmatriculare în anul I  - ciclul de licenţă şi masterat / continuare de studii / a doua facultate, în perioadele menţionate mai sus; în caz contrar, se va considera că renunţă la locul ocupat.
      La  înmatriculare se va semna obligatoriu Contractul de studii.
      Cei admişi la învăţământul cu taxă vor achita anticipat, alături de taxa de înmatriculare şi suma de 200 lei din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2010/2011.

            NOTĂ
            Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează o preînscriere pentru admiterea în învăţământul universitar de licenţă (sesiunea iulie 2010) în perioada 8 martie – 9  iulie  2010 pentru următoarele categorii de candidaţi:
-         candidaţi posesori ai diplomei de bacalaureat
-         candidaţi care pe durata liceului au participat la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare la care premianţii primesc de la M.EC.T.S. drept de admitere fără concurs, indiferent de disciplină
-         candidaţi care au Certificate de agrementare eliberate de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în urma unor concursuri profesionale, indiferent de disciplină
-         absolvenţi cu diplomă ai unei facultăţi care doresc să urmeze o a doua facultate
-         absolvenţi de colegii/subingineri care doresc să-şi continue studiile
            Preînscrierea constă în exprimarea în scris a dorinţei de a participa la concursul de admitere din sesiunea iulie 2010, prin completarea unei cereri tip.
  
IMPORTANT
Înmatricularea candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în învăţământul universitar de licenţă se poate face odată cu înscrierea lor, pentru cei care optează numai pentru facultatea noastră şi îşi exprimă opţiunea în acest sens.

LOCURI CU TAXĂ
            Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică întrunit în şedinţă în ziua de 27.01.2010 a votat cu unanimitate stabilirea unui număr de câte 5 locuri pentru fiecare program de studii de licenţă (cu posibilitatea transferării între domenii şi a suplimentării - cu aprobarea CFIM), peste cele finanţate de la buget, fără a se crea formaţii noi de studiu, pentru care să se acorde scutire de taxă pe toată durata şcolarităţii.
            Admiterea pe aceste locuri se va face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
  
PROBE DE CONCURS

Art. 7 (1) Admiterea va consta într-un concurs de dosare, media de admitere calculându-se cu următoarea formulă:

                                            Madmitere = (0,5 x M1) + (0,4 x M2) + (0,1 x M3)

M1 = media generală de la examenul de bacalaureat
M2 = media generală a anilor de studiu din liceu
M3 = media aritmetică dintre:
·        Media aritmetică a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematică    şi
·        Media aritmetică a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizică sau o disciplină din domeniu* (pentru toate domeniile)    sau
Fizică sau o disciplină din domeniu*/Economie** sau o disciplină din domeniu* (pentru domeniul  Inginerie şi Management)
 Se va considera o disciplină din domeniu numai dacă disciplina Fizică,
                               respectiv Economie  nu figurează în Foaia matricolă
** - Dacă în Foaia matricolă figurează mai multe discipline economice (altele decât
       Economie), se va  putea  alege  cea cu media mai mare.

NOTĂ:
  (2) Pentru candidaţii care au un număr mai mic de 4 ani de liceu, având o şcoală profesională       anterioară,      se vor lua în considerare numai mediile din liceu, indiferent de numărul lor. Anul de                complementaritate se va considera în calculul mediei de admitere.
  (3) Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate   
      fi mai mică decât 5(cinci).
  (4) Eventualele situaţii speciale vor fi analizate şi soluţionate de Comisia de admitere.

(5) Criterii de departajare
            La medii egale pentru ultimul admis, criteriul de departajare va fi media generală a anilor de studiu din liceu.

 (6) Condiţii de acordare a bursei în semestrul I, 2010/2011

Media de admitere va fi media de acordare a bursei de studiu, în semestrul I, 2010/2011, pentru studenţii admişi în anul I.

Art. 8 Locurile rămase neocupate după admitere la un domeniu de studiu de licenţă vor fi trecute, cu acordul Senatului universităţii, la un alt domeniu de studiu al facultăţii.
Art. 9. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
·      cerere de înscriere tip;
·      diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa de bacalaureat. În cazul în care candidatul se înscrie şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate care se autentifică după original de către cel ce efectuează înscrierea;
·      copie legalizată după diploma de bacalaureat;
·      foaia matricolă de la liceu sau adeverinţă din care să rezulte mediile anuale la Matematică şi Fizică sau Matematică şi Economie, precum şi media generală a anilor de studiu;
·      certificatul de naştere în copie legalizată;
·      buletinul/cartea de identitate în copie;
·      adeverinţă medicală tip (vizată de cabinetul medical al universităţii);
·      2 fotografii tip buletin de identitate;
·     chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);

ADMITEREA LA A II-A FACULTATE


(1) Perioade de înscriere şi înmatriculare:  iulie 2010 şi septembrie 2010

I. Sesiunea IULIE 2010
Perioada de înscriere12 - 21 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)             
Afişare rezultate: 21 - 23 iulie 2010
Perioada de înmatriculare: 22 – 28 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)

II. Sesiunea SEPTEMBRIE 2010
Perioada de înscriere13 - 17 septembrie 2010               
Afişare rezultate: 17 - 20 septembrie 2010
Perioada de înmatriculare: 20 – 24 septembrie 2010               

 (2) Probe de concurs: Admiterea la a II-a facultate va consta într-un concurs de dosare - în baza diplomei de bacalaureat - media de admitere calculându-se cu aceeaşi formulă ca şi la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă (conform art. 7 al prezentei metodologii).

 

CONTINUAREA STUDIILOR

Art. 11  CONTINUAREA STUDIILOR
(se va face în conformitate cu Legea Învăţământului)

(1) Perioade de înscriere şi înmatriculare:  iulie 2010 şi septembrie 2010

I. Sesiunea IULIE 2010
Perioada de înscriere12 - 21 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)             
Afişare rezultate: 21 - 23 iulie 2010
Perioada de înmatriculare: 22 – 28 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)

II. Sesiunea SEPTEMBRIE 2010
Perioada de înscriere13 - 17 septembrie 2010               
Afişare rezultate: 17 - 20 septembrie 2010
Perioada de înmatriculare: 20 – 24 septembrie 2010               

 (2) Probe de concursAdmiterea va consta într-un concurs de dosare, media de admitere fiind media aritmetică a mediei generale a anilor de studiu de la învăţământul de scurtă durată şi  media de la examenul de finalizare a studiilor de scurtă durată; la medii egale, departajarea se va face după media din timpul anilor de studiu de la învăţământul de scurtă durată.

(1) Condiţii:
 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform legii nr. 288/2004) precum şi absolvenţii cu diplomă de inginer, diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995).

(2) Organizarea admiterii:
Admiterea la masterat se organizează pe specializări/programe de studii de masterat.
            Un candidat se poate înscrie la masterat, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management la mai multe specializări/programe de studii de masterat.
Programele de studii de masterat se identifică şi se înscriu în fişa de admitere prin codurile menţionate în prezenta metodologie, prezentate mai jos:


Programul de studii de masterat Bologna
Forma de finanţare
COD
EXPERTIZĂ TEHNICĂ, EVALUARE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT
fără taxă
ETEM
cu taxă
ETEM-X
INGINERIE MECANICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR
fără taxă
IMAC
cu taxă
IMAC-X
MECATRONICĂ APLICATĂ
fără taxă
MA
cu taxă
MA-X
TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE MODERNE DE PRELUCRARE
fără taxă
TEMP
cu taxă
TEMP-X
INGINRIA CALITĂŢII ŞI SECURITATEA MUNCII
fără taxă
ICSM
cu taxă
ICSM-X

·        Candidaţii vor completa OPŢIUNILE în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor (la Opţiunea 1 se va trece specializarea dorită  în mod special ş.a.m.d.). Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa coordonatorilor din sala de admitere. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere;
·        Pe Fişa de înscriere se va completa observaţia că, pe lângă medie, ordinea de completare a opţiunilor determină admiterea la o specializare sau alta.
·        Ulterior înscrierii, OPŢIUNILE NU MAI POT FI MODIFICATE, caz în care candidaţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate fişele de înscriere;
·        Sortarea candidaţilor pe specializări se va face prioritar în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, luând în considerare opţiunile făcute (media poate bate opţiunea);
·        Membrii comisiei de admitere au obligaţia să explice procedura de admitere şi să atragă atenţia candidaţilor asupra faptului că necompletarea unui număr suficient de opţiuni, poate conduce la nerepartizarea lor corespunzător mediilor.
·        După înscrieri se vor afişa: lista în ordinea mediilor, cu toţi candidaţii înscrişi, cu precizarea opţiunilor şi listele pe specializări/programe de studii de masterat, cu candidaţii admişi.


(3) Perioada de înscriere şi înmatriculare*:

I. Sesiunea IULIE 2010
Perioada de înscriere12 - 21 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)             

II. Sesiunea SEPTEMBRIE 2010
Perioada de înscriere13 - 17 septembrie 2010               
Afişare rezultate: 17 - 20 septembrie 2010
Perioada de înmatriculare: 20 – 24 septembrie 2010                      
*Înscrierea la masterat se poate face în sesiunile iulie 2010 şi septembrie 2010dar afişarea rezultatelor şi  înmatricularea candidaţilor admişi se va face în sesiunea septembrie 2010.

Notă   Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează o preînscriere pentru admiterea în ciclul universitar de masterat (sesiunea iulie 2010) pentru absolvenţii ciclului de licenţă care au susţinut examenul de licenţă, dar nu au intrat în posesia Adeverinţei de absolvire, până în data de 30 iulie 2010. Preînscrierea constă în exprimarea în scris a dorinţei de a participa la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2010, prin completarea unei cereri tip.

(4) Probe de concurs : Admiterea va consta într-un concurs de dosare, media de admitere fiind media aritmetică a mediei generale a anilor de studiu de la facultate şi media de la examenul de licenţă/diplomă; la medii egale, departajarea se va face după media din timpul anilor de studiu de la facultate.

(5) Sortarea candidaţilor se va face conform art. 12 (2) al prezentei Metodologii.

(6) Locurile rămase neocupate după admitere la un program de studii de masterat vor fi trecute, cu acordul Senatului universităţii, la un alt program de studii de masterat din cadrul facultăţii noastre.

(7) ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII la a II-a facultate, continuarea studiilor şi  masterat:
·      cerere de înscriere tip
·      diploma de bacalaureat, în original
·      diploma de absolvire a formei de învăţământ de lungă/scurtă durată, după caz - în original
·      diploma de absolvire a formei de învăţământ de lungă/scurtă durată, după caz - copie legalizată
·      foaia matricolă de la prima facultate
·      certificatul de naştere - copie legalizată
·      buletinul/cartea de identitate – copie
·      certificatul de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul)
·      adeverinţă medicală tip (vizată de cabinetul medical al universităţii)
·      2 fotografii tip buletin de identitate
·      chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)

Art. 13  TAXE DE ŞCOLARIZARE pentru anul universitar 2010/2011

·        admişi în ciclul de studii universitare de licenţă - zi, cu taxă – 1600 lei
·        admişi la a II - a facultate, învăţământ de zi – 1600 lei
·        admişi la continuarea studiilor, învăţământ de zi – 1600 lei
·        admişi la masterat, învăţământ de zi, cu taxă – 1600 lei

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu