RSS

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Metodologie ADMITERE 2010
STUDII DE LICENŢĂ (3 ANI, ZI)

 

NUMĂR DE LOCURI ŞI TAXA DE ŞCOLARIZARE PROPUSĂ:

Domeniul MEdC

Facultatea

SPECIALIZAREA

Nr.
locuri
buget
cu taxă
Durata studiilor/
nr. credite
Nr.
loc.
Taxa/an

Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

60
125
2000 RON
3 ani /
180 credite
TOTAL
185
  
TAXA DE ÎNSCRIERE
-Taxa de înscriere este de 100 RON
TAXA DE ÎNMATRICULARE  150 RON
- Studenţii cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 200 RON din taxa de şcolarizare.

SCUTIRI ŞI REDUCERI DE TAXE

Pot beneficia de scutirea taxei de înscriere:
1. orfanii de ambii părinţi;
2. cei proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
3. copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei şi candidaţii răniţi în Revoluţie;
4. copiii cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ de stat (pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior de stat);
5. candidaţii salariaţi în unitatea noastră şi copiii lor.
Beneficiază de o reducere de 50% a taxei de înscriere cadrele didactice active.
CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ŞI A PROBELOR DE CONCURS
Perioada de desfăşurare a admiterii:
Sesiunile:              12 – 28  iulie 2010;
                              13 – 24  septembrie 2010.
Sesiunea iulie 2010 (12-28):
                                     12 – 21 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică)  - înscrieri;
                                     22 iulie 2010 - probă eliminatorie de aptitudini vocaţionale;
                                     23 iulie 2010  -  afişarea rezultatelor;
         - Înmatricularea – 23-28 iulie 2010 (fără sâmbătă şi duminică).
        Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună până pe data de  28 iulie 2010 DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul facultăţii.
        Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
Sesiunea septembrie 2010 (13-24):
                                   13-17 septembrie 2010 -  înscrieri;
                                   18 septembrie 2010 -  probă eliminatorie de aptitudini vocaţionale;
                                   20 septembrie 2010 - afişarea rezultatelor;
         - Înmatricularea – 20-24 septembrie 2010.
Pentru eventualele locuri neocupate, se va organiza şi al doilea modul de admitere în sesiunea septembrie 2010, în perioada 25 - 30  septembrie.

DESFĂŞURAREA ADMITERII

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei constă în:
- Etapa I:         Probă eliminatorie de aptitudini vocaţionale, notată cu admis/respins
 
- Etapa a II-a: 
Formula de calcul a mediei de admitere este următoarea:
unde:    A = media generală la bacalaureat;
            B = media generală a anilor de liceu;
C = media generală la Limba şi Literatura Română, a anilor de liceu*.
*Pentru absolvenţii care au medii separate la Limba română şi la Literatura română se iau în calcul doar mediile de la Literatura română
Notă: Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale nu este necesară consultarea nici unei bibliografii.
Candidaţii care sunt absolvenţi de liceu pedagogic – profil pedagogic (cu diplomă de învăţător/educatoare) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, susţin proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

CRITERII DE DEPARTAJARE

La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:
         1.  Profilul liceului absolvit, în următoarea ordine valorică descrescătoare:
·         liceu pedagogic;
·         liceu cu profil umanist;
·         alte tipuri de licee.
2.       Media generală a anilor de studii
3.       Media generală la examenul de bacalaureat

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

      1. cerere de înscriere tip;
     2. diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată la notariat sau adeverinţa de absolvire în original;
      3. foaia matricolă în original / copie legalizată  (la a doua înscriere)
      4. certificatul de naştere, copie legalizată;
     5. certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie legalizată;
      6. adeverinţă medicală tip (vizată de cabinetul medical al universităţii);
      7. trei fotografii tip buletin de identitate;
      8. adeverinţă de student integralist (pentru studenţii care dau admitere).
DURATA STUDIILOR:  3 ani
NOTĂ:
Candidaţii la studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MECT, precum şi la concursurile organizate de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu