RSS

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării 
invatamant la distanta admitere 
METODOLOGIA DE ADMITERE 2009 
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ

DOMENIUL SPECIALIZAREA
(forma de învăţământ)
Durata studiilor
Admitere anul I
cu taxă
Limbă şi literaturăLimba şi literatura română – O limbă şi literatura modernă (franceză, germană)
3 ani
-

TAXE:

Taxa de înscriere la admitere, pentru fiecare domeniu: 100 lei
Taxa de înscriere la admitere pentru mai multe specializări din cadrul Domeniului Limbă şi literatură120 lei
Taxa de înmatriculare: 50 lei
Studenţii reuşiţi în regim cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 200 lei din taxa deşcolarizare pentru anul I;
Taxe de şcolarizare: 2.000 lei/an;
Scutiri (reduceri) de taxe de înscriere
Pot beneficia de scutire de plată a taxei de înscriere următorii candidaţi:
- orfanii de ambii părinţi;
- cei proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
- copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei şi candidaţii răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
- copiii personalului didactic (activ, pensionat sau decedat) din instituţiile de învăţămînt de stat;
- candidaţii bolnavi de TBC, handicapaţii motorii;
- candidaţii salariaţi în instituţia noastră şi copiii lor.
Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, aceştia vor prezenta adeverinţa de salariat eliberată de instituţia unde lucrează.
Scutirea (reducerea) de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior. Toate actele vor avea trecut clar numele persoanelor care semnează.
Preşedintele Comisiei de Admitere pe Universitate va decide cu privire la posibilitatea scutirii, respectiv a reducerii taxelor, în cazul candidaţilor provenind din familiile cu venituri mici, precum şi a altor categorii care nu se regăsesc mai sus, la propunerea preşedintelui comisiei de admitere pe facultate.
Candidaţii care se încadrează în categoriile de mai sus şi se înscriu la concurs la mai multe specializări în cadrul facultăţi noastre beneficiază de scutirea (reducerea) de taxă numai pentru o singură specializare.
Perioada de înscriere:
- sesiunea iulie: iulie 2009
- sesiunea septembrie: septembrie 2009
Actele necesare:
- cerere de înscriere tip;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, ori adeverinţă (pentru promoţia 2009);
- copie legalizată după diploma de bacalaureat sau adeverinţă în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs şi la o alta facultate. În acest caz se va depune şi o copie a legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;
- certificatul de naştere în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);
- adeverinţa medicală tip (vizată la cabinetul medical al universităţii);
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
- foaia matricolă pentru studiile liceale sau adeverinţa cu notele obţinute în timpul anilor de liceu la disciplinele de concurs;
- adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
- absolvenţii cu studii superioare de scurtă durată care doresc să-şi continue studiile vor prezenta diploma de absolvire şi foaia matricolă, în original, sau adeverinţa (pentru promoţia 2009);
Probe de concurs:
- concurs de dosare
Formula de calcul a mediei de admitere:
La toate specializările  media de admitere se calculează pe baza formulei:
N  = 30%N1 + 35%N2 + 35%N3
N1 = media generală la bacalaureat
N2 = media notelor anuale la limba principală
N3 = media notelor anuale la limba secundară
Pentru germană, candidaţii care nu au studiat în liceu limba şi literatura germană, pot alege, pentru N3, limba şi literatura română sau o limbă şi literatură străină (franceză, engleză, rusă), alta decît cea aleasă la N2, la care se ia în calcul media notelor anuale.
Criterii de departajare:
Pentru departajarea celor cu medii egale, se va ţine seama de:
a) media notelor anuale obţinute la specializarea principală (N2);
b) media notelor anuale obţinute la specializarea secundară (N3);
c) media generală a examenului de bacalaureat;
d) atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională.
Observaţii:
Criteriile de admitere sînt valabile şi pentru absolvenţii colegiilor de stat acreditate, cu durata de 3 ani, care se înscriu la continuarea studiilor şi pentru candidaţii înscrişi la a II-a facultate.
Durata studiilor:
- învăţămînt universitar de lungă durată: la distanţă: 3 ani;
Contestaţii:
Se depun în 24 de ore la Comisia de Admitere şi se rezolvă în 48 de ore.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu