RSS

facultatea de inginerie electrica si stinta calculatoarelor suceava

facultatea de inginerie mecanica si stinta calculatoarelor suceava
ADMITERE 2010
 LICENŢĂ, ingineri, zi, 4 ani
 Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei Specializarea: Calculatoare Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Media de admitere = 0,65 x Media bacalaureat
                               + 0,35 x Media anilor de liceu
Admitere licenţe
Cifra de şcolarizare PROPUSĂ pentru ADMITEREA 2010
Nr. crt.FacultateaDomeniulCifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2010-2011
LICENŢĂ
BugetTaxă
1Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sport60175
2Inginerie AlimentarăŞtiinţe inginereşti120150
3Inginerie Electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorŞtiinţe inginereşti24095
4Inginerie Mecanică, Mectaronică şi MangementŞtiinţe inginereşti14050
5Istorie şi GeografieŞtiinţe ale naturii60250
Ştiinţe umaniste4040
Ştiinţe sociale şi politice80120
6Litere şi Ştiinţe ale ComunicăriiŞtiinţe umaniste110160
Ştiinţe sociale şi politice3030
7SilviculturăŞtiinţe ale naturii2030
Ştiinţe agricole şi silvice70105
8Ştiinţe Economice şi Administraţie PublicăŞtiinţe juridice2535
Ştiinţe sociale şi politice50380
Ştiinţe economice200950
9Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe sociale şi politice60225
TOTAL UNIVERSITATE13052795


METODOLOGIE CADRU
 PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 2010
Domenii de licenta
Media de admitere 
Inscriere
Preinscriere
Documente necesare 
Inmatriculare
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3331 din 4 martie 2009, care se aplică cu respectarea:
  - Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, - Legii învăţământului nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare - Prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001 cu modificările ulterioare
în temeiul:
  - H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările ulterioare, - H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, - H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, - HG nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializărle/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze  provizoriu organizate de acestea, republicată
Consiliul Academic al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a propus în şedinţa din data de 14 ianuarie 2010, următoarea metodologie cadru de organizare şi desfăşurare  a concursului de admitere 2010 la studii universitare de licenţă şi la studii universitare de masterat.
I. STUDII DE LICENŢĂ – INGINERI – ZI – 4 ANI
(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)
ORGANIZARE
În anul 2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor organizează concurs de admitere, pentru şase domenii de licenţă cărora le corespund şase programe de studiu, enumerate mai jos:
Nr
crt
Domeniul de licenţă
Program de studiu
1
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Calculatoare
2
Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicată
3
Inginerie energeticăEnergetică industrială
4
Inginerie electricăSisteme electrice
5
Inginerie şi management
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
6
Inginerie electronică  şi telecomunicaţiiElectronică aplicată
MASTERAT, zi, 2 
ani
Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licenţă.
Media de admitere se calculează pentru toate domeniile astfel:
Medie de admitere = 0,65 x Media bacalaureat +
+ 0,35 x Media anilor de liceu
Candidaţii care pe durata liceului au participat la faza naţională sau internaţională a unor olimpiadele şcolare la care premianţii primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs, cât şi cei care au primit Certificare de agrementare eliberate de Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava  în urma unor concursuri profesionale, indiferent de disciplină, vor fi admişi fără concurs de admitere, pe locurile fără taxă CU MEDIA DE ADMITERE 10.
Media minimă de admitere este 5.00.
Criterii de departajare, la medii de admitere egale:
   1. media de la bacalaureat, 2. media de la disciplina matematică obţinută  la  bacalaureat 3. media de la disciplina matematică obţinută  în anii de liceu
ÎNSCRIERE
Acelaşi candidat se poate înscrie şi concura separat la unul sau mai multe domenii.
Înscrierea se face la sediul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor în intervalele menţionate în calendarul concursului de admitere.
Se pot înscrie la concursul de admitere, cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani de studii, instituţia şi anul în care candidatul a obţinut diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, cât şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Preînscrierea poate fi făcută de:
 • candidaţi care pe durata liceului au participat la faza naţională sau internaţională, a unor olimpiade şcolare la care premianţii primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs, indiferent de disciplină;
 • candidaţi care au Certificate de agrementare eliberate de Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava  în urma unor concursuri profesionale, indiferent de disciplină;
 • absolvenţii cu diplomă ai cursurilor de învăţământ de lungă durată care doresc să urmeze o a doua facultate;
 • absolvenţii de colegii/subingineri care doresc să-şi continue studiile;
 • candidaţi posesori ai diplomei de bacalaureat.
La preînscriere/înscriere candidaţii pot completa Fişa de înscriere şi pe web: www.eed.usv.ro , însă aceasta devine efectivă doar la prezentarea documentelor necesare la sediul facultăţii.

DOCUMENTE NECESARE LA PREÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE:
 1. cerere tip de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia), în original, sau adeverinţă (pentru promoţia 2010). În cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată;
 3. foaie matricolă pentru studiile liceale sau adeverinţă cu mediile de absolvire a anilor de liceu; pentru candidaţii înscrişi şi la alte facultăţi se admit şi copii legalizate ale acestor documente.
 4. copie legalizată după certificat de naştere;
 5. copie după buletin / carte de identitate;
 6. adeverinţă medicală tip vizată de Cabinetul medical al universităţii;
 7. 4 fotografii tip buletin de identitate ;
 8. chitanţă de plată a taxei de înscriere ;
 9. diplomă de licenţă sau diploma de absolvire pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizată;
 10. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (dacă este cazul);
 11. certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
 12. dacă este cazul, documentul în original care atestă participarea la faza naţională sau internaţională, a unor olimpiade şcolare la care premianţii primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs
ÎNMATRICULARE
  1. Candidaţii admişi sunt obligaţi să se înmatriculeze în perioada stabilită pentru fiecare sesiune de admitere pe baza unei cereri tip de înmatriculare care se găseşte la secretariatul facultăţii. Neînmatricularea în perioada stabilită conduce la pierderea locului câştigat prin concursul de admitere.
  2. Un candidat neînmatriculat în perioada stabilită pentru sesiunea de admitere în care a participat se poate înmatricula într-o sesiune de înmatriculări ulterioară, fiind poziţionat însă ultimul pe lista celor înmatriculaţi în sesiunea respectivă de înmatriculare. Daca vor fi mai mulţi în această situaţie, vor fi poziţionaţi după candidatul înmatriculat în termen cu media de admitere cea mai mică, în ordinea descrescătoare a mediilor lor de admitere.
  3. Candidaţii posesori ai diplomei de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia), sau adeverinţă (pentru promoţia 2010) pot face cerere de înmatriculare înainte de terminarea înscrierilor pe un loc provizoriu cu taxă.
Acte necesare pentru inscriere licenta
1. cerere tip de înscriere;
2. diploma de bacalaureat (sau o diploma echivalenta acesteia) în original, sau adeverinta de absolvire (pentru promotia 2010). În cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs si la o alta facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizata ;
3. foaie matricola pentru studiile liceale sau adeverinta cu mediile de absolvire a anilor de liceu; pentru candidatii înscrisi si la alte facultati se admit si copii legalizate ale acestor documente;
4. copie legalizata dupa certificat de nastere;
5. copie dupa buletin / carte de identitate;
6. adeverinta medicala tip, vizata de Cabinetul medical al universitatii;
7. 4 fotografii tip buletin de identitate;
8. chitanta de plata a taxei de înscriere;
9. diploma de licenta sau diploma de absolvire pentru studentii care doresc sa urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizata;
10. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (daca este cazul).
11. certificat de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);
12. dacă este cazul, documentul în original care atestă participarea la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare la care premianţii primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs;
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu